Европейски университет

Европейски дипломи

Глобални възможности

РЕКЛАМА И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА БИЗНЕСА

Образователно-квалификационна степен и професионална квалификация: МАГИСТЪР по бизнес администрация – комуникационен мениджмънт

Форми на обучение

редовна и задочна

Продължителност на обучението:

  • 2 семестъра – за бакалаври по бизнес администрация
  • 3 семестъра – за бакалаври или магистри от други специалности
  • заплащат се 2 семестриални такси
  • продължителност на обучението – 12 месеца

Методи на обучение

В допълнение към стандартните лекционни форми са застъпени широко и активните диалогови методи като семинари, дискусии, практикуми, делови игри и индивидуална творческа работа по актуални теми и нетрадиционни изследователски задачи.