Модул Задължителни дисциплини

Маркетингови проучвания; Глобализация и съвременно общество; Теория на рекламата и ПР в бизнеса; Корпоративен и персонален имидж; Информационни технологии и комуникация; Правни норми в рекламата и ПР; Европейски мениджмънт в реклама и ПР; Комуникационна култура; Електронен бизнес.

Модул Избираеми дисциплини

Управление на публични проекти; Лидерство и бизнес комуникации; Право на достъп до информация и защита на информацията; Медии и въздействие на обществените структури.

Модул Факултативни дисциплини

Социални взаимодействия и работа в екип; Комуникации при екстремални ситуации.

Модул Практическо обучение

Преддипломен стаж – в престижни национални държавни институции и обществени медии. Финансовите разходи са включени в семестриалната такса. Комуникационен модул – в рамките на програмата, без заплащане, включва обучение по вербална и невербална култура, бизнес протокол, дипломатически протокол, култура на облеклото, прическата и грима, поведение пред телевизионна камера, правоговор и стилистични ефекти, работа с логопед, видеомонтаж.

Модул Приравнителни дисциплини за бакалаври и магистри по други специалности

Предприемаческа дейност; Управление на човешките ресурси; Социология на комуникациите; Иновационна политика; Микро- и макроикономика; Международен маркетинг.

Обучението завършва със защита на магистърска теза