Квалификационни характеристики

Магистърската програма е предназначена за мениджъри, които участват активно в управлението на съвременните процеси на създаване и управление на бизнес организации. Силната конкурентна среда както в България, така и в чужбина, изисква много по-активно прилагане на модерните социални технологии, част от които са връзките с обществеността и рекламата. Без умелото използване на техните технологични характеристики вече е невъзможно да се създава благоприятна бизнес среда. Чрез тези технологии се изгражда доверие към бизнес организацията, създава се персонален и корпоративен имидж, който повишава търсения краен ефект.
Не по-малко значение при управление на бизнеса има и създаването на хармонични взаимоотношения с целевите групи, с партньорите, с локалните общности.
Магистърската програма предлага комплекс от икономически, правни и управленски знания и умения. Магистрите ще обогатят своята професионална култура и ще разширят възможностите си за активно публично поведение както в типични, така и в специални ситуации. Затова в програмата могат да участват бакалаври и магистри с различни специалности.